Nyheder

Elanlæg

En tredjepart kan med SEAS-NVE City Lights accept få tilsluttet et fremmedejet elanlæg til det SEAS-NVE City Light ejede belysningsnet (”Belysningsnettet”). Tredjeparten betaler for den elektriske tilslutnings nedenstående takster.

Afregningssatser gældende pr. 1. januar 2020 ekskl. moms

Afregningspriser for elforbrug til fremmedejede elanlæg, der er elektrisk tilsluttet det SEAS-NVE City Light ejede belysningsnet. Elforbruget beregnes og afregnes kvartalsvis bagud i den sidste måned i kvartalet. SEAS-NVE City Light sender faktura.

Omkostning til el pr. kWh er 2,42 kr. ekskl. moms.

Omkostning til el dækker indkøb af el, betaling for transport, PSO, elafgifter, systemtariffer mv. til Energinet. Beløbet er et vægtet gennemsnit beregnet på baggrund af elomkostningen i forskellige tarifperioder og den beregnede brændetid for de enkelte måneder.

I tillæg til betaling for elforbruget, betales et fast netabonnement (målerabonnement) på 24 kr. pr. år pr. installation.

Abonnement for tilslutning til det SEAS-NVE City Light ejede belysningsnet udgør 100 kr. pr. måned. Abonnementet opkræves kvartalsvis bagud på samme regning som omkostning til el.